Mivel foglalkozunk?

ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ

ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ

A sikeres iskolakezdés és tanulási hatékonyság feltétele a gyermek életkorának megfelelő érzelmi, testi és kognitív fejlettség. A gördülékeny olvasás, írás és matematikai műveletvégzés elsajátításában többek között az alábbi részképesség-területek működése meghatározó:

 • nagy- és finom mozgások, grafomotorium,
 • figyelem,
 • emlékezet,
  • rövidtávú emlékezet, munkamemória, hosszútávú emlékezet,
 • téri-vizuális képességek,
  • testséma,
  • tér- és síkbeli orientáció, transzformáció,
  • vizuális megkülönböztetés, analízis-szintézis, alak-háttér megkülönböztetés,
  • szín-, forma- és méretállandóság (konstanciák),
 • szám- és mennyiségfogalom, műveletvégzés 6-os számkörben,
 • expresszív és receptív nyelvi fejlettség, fonológiai- és fonématudatosság,
 • vizuális és auditív szerialitás,
 • feldolgozási sebesség.

Iskolaelőkészítő foglalkozásainkat elsősorban azoknak a nagycsoportos, iskolába készülő gyermekeknek ajánljuk, akiknél az alábbiak közül egy vagy több rizikófaktor jelentkezik:

 • motorosan nyugtalanok,
 • egyes mozgásformák kivitelezését hárítják, vagy abban bizonytalanok, ügyetlenek,
 • nehézséget jelent számukra figyelmük irányítása, megosztása vagy megtartása a különböző helyzetekben,
 • nehezen jegyzik meg és végeznek műveleteket az előzetesen elhangzott vagy látott információkkal,
 • az új és meglévő információk összehangolása, a régi ismeretek előhívása nehezített,
 • problémát jelent számukra a többlépcsős instrukciók megértése, végrehajtása,
 • a tér- és síkbeli irányok felismerésében, megnevezésében bizonytalanok,
 • ceruzafogásuk görcsös, vonalvezetésük nehézkes, pontatlan,
 • a rajztevékenységet hárítják, illetve rajzaik kidolgozatlanok, elnagyoltak,
 • elakadás tapasztalható a számlálási (előre és visszafelé 10-es számkörben), számolási és műveletvégzési területeken (6-os számkörben),
 • a különböző elemek összehasonlítása, szempontok szerinti azonosítása hosszadalmas és nehéz folyamat,
 • a beszédészlelés, beszédértés vagy kifejezőkészség területén lemaradást mutatnak,
 • nehezen dolgozzák fel a kudarcokat, kitartásuk és monotóniatűrésük alacsony szintű.

Foglalkozásainkon a NILD tanulási terápia technikáinak alkalmazásával fejlesztjük a gyermek teljes képességstruktúráját.

További információkért, kérdésével forduljon hozzánk bizalommal az alábbi telefonszámon:

+36/30-786-92-75.

Share Button

Ayres terápia

 

Ayres terápia / Szenzoros integrációs terápia

Az amerikai neveléspszichológus és agykutató A. Jean Ayres korábbi kutatásokra és saját tapasztalataira támaszkodva alakította ki a szenzoros integrációs teszteket és terápiát (1970-es évek).

Milyen életkorban és milyen esetekben javasolt az Ayres terápia?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Az ajánlott életkor: 3 és 10 év között.
Hyperaktivitás, figyelemzavar, tanulási képességekben lemaradást mutató,fejletlenebb mozgású, lassúbb reakcióképességű,ügyetlenebb, figyelmetlenebb gyermekek esetén.Gyerekeknél , akiknek beszédproblémái vannak,bizonytalan a lateralitásuk, elutasítják , kerülik vagy kellemetlenként élik meg az érintkezést különböző anyagokkal.
Módszerének alapelvei:
Ayres szerint a tanulási és magatartási zavarok oka az idegrendszer éretlensége,ami az érzékszervek által felvett információk összehangolásának (integrációjának) alacsony színvonalában nyilvánul meg. Feltételezi, hogy az érettség a vesztibuláris és más érzékszervi rendszer stimulálásán keresztül növelhető.
A fejlődés során a gyermeknek az állandóan jelen levő nehézségi erővel (gravitációval) kell megküzdenie, és fokozatosan egyre kisebb támasztási felületen, állva kell egyensúlyban maradnia, elnyomva a primitív csecsemőkori reflexeket, amelyek a földfelszín felé húzzák a testrészeit. Az egyensúly megfelelő fejlesztéséhez hirtelen kimozdulások, lengések, forgások, billenések, csúszások szükségesek, amelyek segítségével a gyors reakcióképességet, vagy a megfelelő adaptív választ segítjük elő.

korai-ayres-abrazolas012a

Ayres a problémás viselkedést kompenzációs tevékenységnek tartja. A gyermek figyelmetlensége, túlmozgékonysága,ügyetlensége utal a fejlődési hiányosságra, de egyúttal a fejlesztés útját, módját is megjelöli.
Normális körülmények között az egészséges gyermek előre ?beprogramozott? módon minden nagymozgást elsajátít a megfelelő időben:kúszás, mászás,járás,futás, szökdelés, stb.. Ezek a mozgások egymásra épülnek.
Ha bizonyos fejlődési fázisok kimaradnak, vagy elégtelen mennyiségű tapasztalat áll rendelkezésre,a gyermek visszatér a kihagyott szintre, igyekszik pótolni a hiányt,újra ?építkezik?. Ezért fordul elő, hogy iskolás gyermekek is csúsznak-másznak, rohangálnak, stb.
Ezek mind öngyógyító mozgások, amelyek a gyermek hiányérzete miatt ösztönösen jelentkeznek, segítve az idegrendszert, hogy kellő mennyiségű ingerhez jusson e fejlődés érdekében. A módszerrel ezt az öngyógyító utat segítjük.

Ayres nem a tünet oldaláról közelíti meg a részképességzavart , hanem jóval korábbi probléma megnyilvánulásaként kezeli. Az írást,olvasást, figyelmet nem monoton gyakorlással, még több írással, olvasással,stb. javíthatjuk, hanem azzal, ami mögötte van:az egyensúlyérzékelő rendszer ingerlésével.
A terápia során visszamegyünk oda,ahol a hiány vagy diszfunkció megjelenik.

Az idegrendszer képességeinek hiánya ,vagy zavara befolyásolja a személyiségfejlődést is. A módszer alkalmazása során kialakuló pozitív légkör kedvez a gyermeki fantázia beindulásának ,a gyermek nyitottá válik, nemcsak az önmagára figyelés javul,hanem a másokra való odafigyelés is.
A mozgás örömforrás: feszültségoldó, ösztönző, megnyugtató, jutalmazó hatású.

A terápia egyben szemléletmód, amely nagyfokú rugalmasságot igényel. A terápiás helyzetek nem erőltethetők, új mozgások nem ?taníthatók?, csak előcsalogathatók megfelelő helyzetek teremtésével, speciális eszközök segítségével.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A módszer segítségével mérhető és fejleszthető a gyermek mozgásfejlettségi szintje, vizsgálható és normalizálható a taktilis és vesztibuláris érzékelés, a testtartási reflexek, az egyensúly, a szem-kéz koordináció,a szemmozgások a tér- és formaérzékelés, a lateralizáció.

Share Button

Konduktív pedagógiai foglalkozások

Az itthon és  világon méltán elismert konduktív pedagógia módszerével fejlesztjük  a hozzánk forduló mozgássérült gyermekeket és felnőtteket. A konduktív pedagógia megalkotója, Petö András a II. világháború után fejlesztette ki konduktív nevelési rendszerét. A konduktív nevelés alapgondolata, hogy az idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, amelyek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósíthatóak.

Ez az idegrendszer plaszticitása,ami azt jelenti, hogy az tanulni,átalakulni képes,elsősorban funkcionálisan. Reorganizáció,újraszerveződés jön létre tanulási folyamat eredményeként. A kondukció megfelelő célok közvetítésével, komplex tevékenységek útján rávezeti a sérült embert a belső szervezésmód kialakítására,az idegrendszer koordinációjára.

A program keretén belül egyszerre valósul meg a mozgásfejlesztés, a különböző deformitások megelőzése ill. korrigálása, kontraktúrák kialakulásának megelőzése, megfelelő motivációs bázis kialakítása, személyiség fejlesztés(pozitív légkör kialakításával) ,kognitív fejlesztés és a már megtanult mozgásformák kreatív használata

Share Button

Alapozó Terápia

Az Alapozó terápia a fejlődésben elmaradt készséghiányos gyerekek idegrendszerének fejlesztésére szolgál.
A fejlődés útja az egyszerű emberi mozgásoktól a fejlett emberi mozgástípus felé vezet.Az idegrendszer ontogenetikai beérése a humán mozgásminták egymásutánjában, egymásra épülésében és/vagy ,egymás mellettiségében történik (Katona 2005)

Ez a mozgássor a szenzoros éréssel együtt adja azt a szenzomotoros idegrendszeri fejlődési sort,amelynek betetőzéseként megjelenik a beszéd, majd az olvasás és írás készsége.
Az Alapozó Terápia mozgásgyakorlatai már elemi szinten elősegítik a gyermekek önmagukkal kapcsolatos érzéseinek, s főként testi érzéseiknek pontosabb realizálását, s ezen fizikai úton keresztül fokozatosan alakul ki a testi érzésekkel és érzelmekkel kapcsolatos információk felvétele, pontosabb feldolgozása,mind önmagukról,mind pedig a közvetlen környezetükről.

Az Alapozó Terápia egy komplex fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápia( Marton-Dévényi 2009)
A fejlődéstani mozgások ismétlése alkotja az alapokat a szenzomotoros rendszer fejlesztéséhez .Ezek a fejlődési sort is képező csecsemőkori mozgásminták és az azokra épülő mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatok alkotják az Alapozó Terápia gerincét.

 Alapozó terápia

Az idegrendszer érésének, fejlődésének zavarait okozhatja

 • öröklődés
 • nemhez kötöttség (fiúknál gyakoribbak az ilyen típusú zavarok)
 • szülés előtti,alatti és utáni-főleg oxigénhiányt okozó-károsodások( vácumos ,fogós beavatkozás szülés közben,agyvérzés,köldökzsinór a nyakon…)
 • szemészeti ártalmak
 • orr-fül-gégészeti  ártalmak
 • környezeti ártalmak

 

Az Alapozó Terápia módszerével hatásosan fejlesztünk:

 • olvasás- és írásproblémával küzdő iskolásokat(dyslexiások,dysgraphiások )
 • számolási nehézségeket mutató iskolásokat (dyskalkulia)
 • iskolaéretlen óvodásokat
 • megkésett vagy hibás beszédfejlődésű gyerekeket
 •  dyslexia veszélyeztetett vagy mozgásfejlődésükben elmaradt óvodásokat
 • figyelemzavaros,hyperaktív gyerekeket
 •  enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekeket
Share Button

Diszlexia-diszgráfia reedukáció

Óráimon a hagyományos diszlexia reedukáció elemeit ötvözöm az agykutatásokra épülő, neurológusok által kifejlesztett ?Tükörtábla? terápiával. Nagy figyelmet fordítok a szövegértés, a helyesírás és a nyelvi kreativitás fejlesztésére is.

A foglalkozás módja: jelentkezők számától és egyéni figyelembevételtől függően egyéni vagy kiscsoportos (max. 2 fő), 45 perces foglalkozás.

Share Button

Nyelvlökéses nyelés

A nyelvlökéses nyelés egy helytelen nyelési formát jelent. Ilyenkor a nyelv nyelés közben nekinyomódik a fogaknak, vagy kicsusszan a fogsorok között. Ezért ? naponta körülbelül 1500 alkalommal ? a nyelv egy nagyon erős hatást fejt ki a fogakra, így képes azokat eldeformálni.
Ha a nyelvlökéses nyelés fennáll, a fogszabályzás sikertelenné válhat. Mivel a helytelen nyelés egy rosszul rögzült mozgás, logopédiai terápiával korrigálható.

A foglalkozás módja: jelentkezők számától és egyéni figyelembevételtől függően egyéni vagy kiscsoportos (max. 2-3 fő), 30 perces foglalkozás.

Share Button

Komplex nyelvi fejlesztés, diszlexia prevenciós foglalkozás

Az iskolakezdés előtti időszakban célzott nyelvi fejlesztés, mely során az olvasás tanulásához  szükséges részképességeket sajátíthatja el a gyermek  játékos formában. Magában foglalja többek között a beszédészlelés és beszédértés, a szeriális képesség, az idői és téri tájékozódás, a hangtani tudatosság, a verbális és a vizuális emlékezet, illetve figyelem fejlesztését.

A foglalkozás módja: jelentkezők számától függően egyéni vagy kiscsoportos (max. 2-3 fő), 45 perces foglalkozás.

Share Button

Grafomotoros fejlesztés

Elsősorban iskolakezdés előtt, nagycsoportos korban alkalmazható fejlesztés, melynek során a kéz finommozgását fejlesztjük különböző eszközökkel és technikákkal. Célja, hogy a gyermeknek iskolába lépéskor ne okozzon gondot az írástanulás.

A foglalkozások alkalmával a gyermekek a sok játék mellett megismerkedhetnek a Nild terápia ritmikus íráselemeivel és a Tükörtábla grafomotoros fejlesztőeszközzel is.

A foglalkozás módja: jelentkezők számától függően egyéni vagy kiscsoportos (max. 2-3 fő), 45 perces foglalkozás.

Share Button

Pöszeség terápia

A helyes hangképzést még iskolakezdés előtt fontos elsajátítani. Ennek legfőbb oka az, hogy az olvasás elsajátításának egyik feltétele a megfelelő észlelés-érzékelés:

 • vizuális (jól látom a betűt),
 • auditív (jól hallom a hangot),
 • szenzomotoros (pontosan ejtem a hangot, ennek a mozgását szájtéren belül megfelelően érzékelem).

Amennyiben egy gyermek pösze, például szívószál helyett ?sívósáj?-t mond, vagy cukor helyett ?tutoj?-t, a három észlelési területből kettő máris sérül. Ez megnehezíti az olvasás elsajátításának folyamatát, mely később akár szövegértési problémákhoz is vezethet.

A foglalkozás módja: egyéni hangképzéstől függően egyéni vagy kiscsoportos (max. 2 fő), 30 vagy 45 perces foglalkozás.

Share Button

Beszédindítás és megkésett beszédfejlődés

A mai álláspont szerint egy magyar nyelvű kétéves lánytól vagy két és fél éves fiútól nagyjából 50 szó és rövid szókapcsolatok aktív használata az elvárható. Ez az időszak különösen fontos a beszédfejlődés szempontjából, hiszen az agyi beszédközpontok érésével indul meg a robbanásszerű nyelvi fejlődés.

A beszédindítás tehát a nyelvfejlődés szempontjából mindenképpen szükséges, amennyiben a gyermek a tipikus fejlődéstől elmarad. A korai időszakban való elmaradás és a fejlesztés hiánya olyan hátrányokat okozhat a további nyelvfejlődésben, amik nem, vagy csak nagy erőfeszítésekkel és terápiákkal hozhatók be a későbbi időszakokban.

A foglalkozás módja: jelentkezők számától és egyéni figyelembevételtől függően egyéni vagy kiscsoportos (max. 2-3 fő), 45 perces foglalkozás.

Share Button